เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีจ่ายนักเรียนโดยตรงรายหัวเป็นเงินสด [ҹ 9 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) [ҹ 524 ]

  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ҹ 105 ]

  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ҹ 62 ]

  แบบใบแจ้งการชำระเงิน KTB [ҹ 331 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 110 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 63 ]

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) [ҹ 16 ]

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ҹ 20 ]

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา [ҹ 21 ]

  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน [ҹ 23 ]

  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 16 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 36 ]

  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 23 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 22 ]