สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ҹ 3 ]

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ҹ 6 ]

  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ [ҹ 9 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 17 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 11 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 10 ]

  แบบ KTB Online [ҹ 59 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) [ҹ 153 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ลูกจ้างประจำ)*29/1/62 [ҹ 89 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ข้าราชการ)*29/1/62 [ҹ 330 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ҹ 66 ]

  ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ [ҹ 24 ]

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid [ҹ 26 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ҹ 98 ]

  ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) [ҹ 75 ]