เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 11 ]

  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 7 ]

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ҹ 10 ]

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ [ҹ 8 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 32 ]

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ҹ 19 ]

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ҹ 14 ]

  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ [ҹ 14 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 37 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 27 ]

  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ [ҹ 21 ]

  แบบ KTB Online [ҹ 69 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) [ҹ 161 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ลูกจ้างประจำ)*29/1/62 [ҹ 91 ]

  หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ข้าราชการ)*29/1/62 [ҹ 338 ]