เรื่อง ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (.pdf) ให้ทุกท่านดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียด ส่งเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามสิทธิ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9/12/2562 15:18:02
 101.109.41.158