ลำดับที่  51     เรื่อง:   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 7/5/2562 19:35:17 [อ่าน 3]


ลำดับที่  50
     เรื่อง:   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 2/5/2562 14:01:32 [อ่าน 6]


ลำดับที่  49
     เรื่อง:   การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
      ถึง:   ****
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 26/4/2562 13:20:02 [อ่าน 10]


ลำดับที่  48
     เรื่อง:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ถึง:   ****
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 24/4/2562 16:28:10 [อ่าน 17]


ลำดับที่  47
     เรื่อง:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ถึง:   ****
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 19/4/2562 16:13:30 [อ่าน 12]


ลำดับที่  46
     เรื่อง:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ถึง:   ****
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 19/4/2562 16:12:04 [อ่าน 10]


ลำดับที่  45
     เรื่อง:   แบบ KTB Online
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 19/3/2562 19:18:37 [อ่าน 59]


ลำดับที่  44
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/1/2562 18:52:51 [อ่าน 153]


ลำดับที่  43
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ลูกจ้างประจำ)*29/1/62
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 29/1/2562 19:13:43 [อ่าน 89]


ลำดับที่  41
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ข้าราชการ)*29/1/62
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 29/1/2562 19:10:45 [อ่าน 330]


ลำดับที่  40
     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/12/2561 21:12:39 [อ่าน 66]


ลำดับที่  39
     เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/12/2561 18:47:50 [อ่าน 24]