ลำดับที่  45     เรื่อง:   แบบ KTB Online
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 19/3/2562 19:18:37 [อ่าน 6]


ลำดับที่  44
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/1/2562 18:52:51 [อ่าน 124]


ลำดับที่  43
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ลูกจ้างประจำ)*29/1/62
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 29/1/2562 19:13:43 [อ่าน 75]


ลำดับที่  41
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ข้าราชการ)*29/1/62
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 29/1/2562 19:10:45 [อ่าน 255]


ลำดับที่  40
     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/12/2561 21:12:39 [อ่าน 55]


ลำดับที่  39
     เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 6/12/2561 18:47:50 [อ่าน 15]


ลำดับที่  38
     เรื่อง:   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม วันเวลา: 28/11/2561 14:27:45 [อ่าน 21]


ลำดับที่  37
     เรื่อง:   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 1/11/2561 14:27:42 [อ่าน 86]


ลำดับที่  36
     เรื่อง:   ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  งานพัสดุ วันเวลา: 24/10/2561 19:36:24 [อ่าน 72]


ลำดับที่  35
     เรื่อง:    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
      ถึง:   ผู้รับจ้าง
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 11/9/2561 18:54:48 [อ่าน 61]


ลำดับที่  34
     เรื่อง:   แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น(3/9/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 3/9/2561 19:09:20 [อ่าน 66]


ลำดับที่  33
     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 27/8/2561 20:19:59 [อ่าน 33]