ลำดับที่  68     เรื่อง:   เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีจ่ายนักเรียนโดยตรงรายหัวเป็นเงินสด
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 25/3/2563 19:58:30 [อ่าน 42]


ลำดับที่  67
     เรื่อง:   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 8/1/2563 16:21:00 [อ่าน 595]


ลำดับที่  66
     เรื่อง:   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/12/2562 15:18:02 [อ่าน 140]


ลำดับที่  65
     เรื่อง:   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/12/2562 15:15:01 [อ่าน 86]


ลำดับที่  64
     เรื่อง:   แบบใบแจ้งการชำระเงิน KTB
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 2/9/2562 15:48:14 [อ่าน 382]


ลำดับที่  63
     เรื่อง:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 28/8/2562 18:00:00 [อ่าน 134]


ลำดับที่  62
     เรื่อง:   แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 21/8/2562 13:43:26 [อ่าน 81]


ลำดับที่  61
     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 7/8/2562 19:29:25 [อ่าน 30]


ลำดับที่  60
     เรื่อง:   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 5/8/2562 14:16:54 [อ่าน 33]


ลำดับที่  59
     เรื่อง:   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 22/7/2562 15:36:23 [อ่าน 33]


ลำดับที่  58
     เรื่อง:   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 22/7/2562 15:15:38 [อ่าน 36]


ลำดับที่  57
     เรื่อง:   ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุท วันเวลา: 22/7/2562 15:12:21 [อ่าน 28]