วันลา ไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น....เหตุไฉน ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ [ҹ 58 ]

  กรณีพฤติการณ์ "ส่อไปในชู้สาว" ผิดวินัยร้ายแรง [ҹ 34 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  [ҹ 47 ]

  21. อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของทางราชการ “ละเมิด” แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน  [ҹ 38 ]

  คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ [ҹ 45 ]

  ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง [ҹ 26 ]

  หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์ [ҹ 58 ]

  กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น [ҹ 29 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ [ҹ 30 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา [ҹ 63 ]

  กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ [ҹ 45 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ҹ 36 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ҹ 81 ]

  กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา... [ҹ 69 ]

  กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ [ҹ 65 ]