กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  [ҹ 17 ]

  21. อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของทางราชการ “ละเมิด” แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน  [ҹ 17 ]

  คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ [ҹ 30 ]

  ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง [ҹ 13 ]

  หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์ [ҹ 44 ]

  กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น [ҹ 21 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ [ҹ 25 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา [ҹ 51 ]

  กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ [ҹ 36 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ҹ 31 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ҹ 69 ]

  กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา... [ҹ 57 ]

  กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ [ҹ 57 ]

  กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น [ҹ 49 ]

  กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ... [ҹ 46 ]