กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  [ҹ 27 ]

  21. อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของทางราชการ “ละเมิด” แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน  [ҹ 29 ]

  คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ [ҹ 37 ]

  ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง [ҹ 18 ]

  หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์ [ҹ 50 ]

  กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น [ҹ 25 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ [ҹ 26 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา [ҹ 58 ]

  กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ [ҹ 40 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ҹ 32 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ҹ 72 ]

  กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา... [ҹ 59 ]

  กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ [ҹ 58 ]

  กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น [ҹ 51 ]

  กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ... [ҹ 48 ]