คำสั่งย้ายลักษณะใด... ที่ไม่ได้เงินวิทยฐานะ [ҹ 4 ]

  ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์... ผิดวินัยร้ายแรง [ҹ 3 ]

  หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก... ทางสื่อสังคมออนไลน์ [ҹ 29 ]

  กรณีต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกรถยนต์ของผู้อื่น [ҹ 13 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการล่า ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ [ҹ 14 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา [ҹ 35 ]

  กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ [ҹ 27 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด [ҹ 23 ]

  กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ҹ 53 ]

  กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา... [ҹ 47 ]

  กรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อ [ҹ 48 ]

  กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น [ҹ 40 ]

  กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ... [ҹ 40 ]

  กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา [ҹ 71 ]

  การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร [ҹ 64 ]