เรื่อง กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา...

กรณีออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา...

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
20/4/2561 18:45:25
 202.29.212.41