เรื่อง กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กลุ่มกฎหมายและคดี
12/3/2562 21:01:29
 101.109.41.158