การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รอบ 1 ปี

[อ่าน  45]

พิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์ "อาคารภูมิภักดี 80 ปี จ.ว. โรงเรียนบ้านเจ้าวัด

[อ่าน  19]

การประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

[อ่าน  38]

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[อ่าน  39]

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

[อ่าน  12]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1

[อ่าน  77]

งานแถลงข่าวงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท เมื่อ 29 ม.ค.2563

[อ่าน  45]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา

[อ่าน  100]

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กับภารกิจตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุน

[อ่าน  50]

  [กิจกรรมทั้งหมด]