ภาพกิจกรรมเขต

[อ่าน  13]

TO BE NUMBER ONE

[อ่าน  36]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online

[อ่าน  52]

การปฏิบัติการจากทีมโคชชิ่ง (Coaching) การประเมินผลงาน ผอ.เขตพื้นที่ฯในรอบ 1 ปี

[อ่าน  61]

การประชุมแบบบูรณาการการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ฐอุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  37]

การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ รอบ 1 ปี

[อ่าน  100]

พิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์ "อาคารภูมิภักดี 80 ปี จ.ว. โรงเรียนบ้านเจ้าวัด

[อ่าน  42]

การประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

[อ่าน  55]

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[อ่าน  58]

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

[อ่าน  19]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.1

[อ่าน  90]

งานแถลงข่าวงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท เมื่อ 29 ม.ค.2563

[อ่าน  57]

  [กิจกรรมทั้งหมด]