เรื่อง รายงานความคืบหน้าการรายงานนักเรียนยากจนพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
รายงานความคืบหน้าการรายงานนักเรียนยากจนพิเศษ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

หากโรงเรียนไม่รายงานให้ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/12/2561 16:57:42
 202.29.212.41