เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒
24/1/2562 19:53:07
 101.109.41.153