เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
ด้วย โรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพะเยา และสโมสรลูกเสือภูกามยาว จะเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 45 คน ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ ส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนภูซางวิทยาคม อีเมล์ pusang36@gmail.com พร้อมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ เลขที่ 534-6-00168-9 ชื่อบัญชี "โรงเรียนภูซางวิทยาคม" ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ โทรศัพท์ 09 3159 0502 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึ่งเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
30/1/2562 20:43:39
 101.109.41.158