เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒
15/2/2562 19:47:45
 101.109.41.153