เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(วันที่ 1 เมษายน 2562)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(วันที่ 1 เมษายน 2562)
(รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/4/2562 18:00:37
 101.109.41.158