เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิจัย และการประเมินโครงการ ของนายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก
นายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก เผยแพร่ผลงานวิจัย ชื่อ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561

สพป.อุทัยธานี เขต 2
8/6/2562 18:59:54
 101.109.41.153