การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

[อ่าน  14]

การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining)

[อ่าน  20]

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุปี 2562

[อ่าน  21]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2562

[อ่าน  38]

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

[อ่าน  45]

การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงาน SAR ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  40]

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[อ่าน  23]

ด้วยรักและผูกพัน ผอ.สัญชัย พวงมาลี 30 เมษายน 2562

[อ่าน  57]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ

[อ่าน  24]

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

[อ่าน  66]

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  56]

พิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[อ่าน  56]