พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

[อ่าน  36]

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลานสัก 3

[อ่าน  35]

กิจกรรมสภากาแฟพบปะยามเช้าจังหวัดอุทัยธานี แขวงการทางอุทัยธานี กรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพ

[อ่าน  19]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรม 5 ส.จัดทำสวนสวยด้วยมือเรา

[อ่าน  50]

งานมุทิตากษิณานุสรณ์ เมื่อ 26 กันยายน 2562 ณ สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  117]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

[อ่าน  66]

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

[อ่าน  72]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[อ่าน  49]

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่

[อ่าน  64]

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ เมื่อ 17 กันยายน 2562

[อ่าน  47]

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562

[อ่าน  83]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  99]