§ҹͧ ʴ˹ 40 ͧ

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   2/7/2563 13:52:19 ҹ  44  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   2/6/2563 13:36:08 ҹ  36  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   12/5/2563 20:35:28 ҹ  38  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   3/4/2563 0:54:09 ҹ  46  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   17/3/2563 19:08:21 ҹ  38  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7/2/2563 18:55:05 ҹ  41  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/1/2563 15:34:17 ҹ  56  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/1/2563 15:33:05 ҹ  49  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   20/11/2562 18:13:28 ҹ  62  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/10/2562 16:02:05 ҹ  56  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   17/9/2562 0:04:11 ҹ  56  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   15/8/2562 16:44:43 ҹ  54  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   12/7/2562 13:22:56 ҹ  51  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/6/2562 20:55:47 ҹ  51  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   14/5/2562 20:50:17 ҹ  38  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/4/2562 19:16:52 ҹ  54  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/3/2562 19:55:53 ҹ  58  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   20/2/2562 17:00:45 ҹ  66  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/1/2562 15:42:10 ҹ  52  ;  101.109.41.153

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   18/12/2561 15:44:31 ҹ  51  ;  118.173.63.65

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/11/2561 15:22:53 ҹ  56  ;  113.53.30.30

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/10/2561 20:43:52 ҹ  63  ;  182.53.227.50

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   11/9/2561 21:19:06 ҹ  63  ;  118.174.181.209

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   14/8/2561 21:36:43 ҹ  55  ;  125.25.246.122

 ͧ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   2/8/2561 20:58:43 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   4/7/2561 13:49:16 ҹ  47  ;  101.51.143.88

 ͧ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   2/7/2561 21:35:12 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   6/6/2561 17:09:19 ҹ  83  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   5/6/2561 18:58:41 ҹ  42  ;  118.173.239.67

 ͧ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   17/5/2561 15:07:29 ҹ  57  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    5/5/2561 21:34:27 ҹ  49  ;  223.206.80.73

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   4/4/2561 21:53:45 ҹ  64  ;  118.175.221.182

 ͧ รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   6/3/2561 21:26:28 ҹ  76  ;  113.53.44.166

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/2/2561 20:05:25 ҹ  78  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/1/2561 17:17:16 ҹ  78  ;  125.26.204.12

 ͧ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/12/2560 15:11:22 ҹ  96  ;  113.53.94.103

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   28/11/2560 15:57:12 ҹ  89  ;  202.29.212.41

 
˹ 1